Privacy verklaring

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat aan ons verstrekte gegevens naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld en beschermd.

De via de website aan ons verstrekte gegevens zullen door Stichting Funerair Erfgoed Tilburg naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld en beschermd overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Stichting Funerair Erfgoed Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens.